“Chúng tôi luôn nỗ lực vì chúng tôi chưa phải người dẫn đầu”